FB iconG+ iconcz lang icocz lang ico
znak

Všeobecné obchodní podmínky používání zazitkyzpardubic.cz

Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služby „zazitkyzpardubic.cz“ (dále jen „Služba") a stanoví podmínky, za nichž je provozovatelem Služby (dále jen „Provozovatel") Služba poskytována. Tyto Všeobecné podmínky dále upravují některé související otázky.
2. Všeobecné podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to zejména z důvodu rozšíření Služby, zavedení nových funkcí nebo služeb, upgradu užívaných aplikací a rozvoje užívaných technologií. Případná změna bude zveřejněna na internetové adrese www.zazitkyzpardubic.cz.
3. Okamžikem, kdy uživatel učiní první objednávku prostřednictvím aplikace zazitkyzpardubic.cz, projeví vůli stát se uživatelem zazitkyzpardubic.cz a jeho projev vůle je doručen Provozovateli služeb. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto podmínky a tyto podmínky se pro uživatele stávají závazné. Před vlastním odesláním objednávky má uživatel možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy včetně kupní smlouvy.

Definice a dostupnost služby zazitkyzpardubic.cz
1. zazitkyzpardubic.cz je internetová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé objednávat nabízené produkty partnerských společností. Po objednání a zaplacení produktu z internetové aplikace je vygenerován internetovým systémem unikátní kód objednávky, který je zanesen do certifikátu ve formě pdf. Tento certifikát je uložen na serveru a zároveň odeslán na email vyplněný uživatelem.
2. Internetová aplikace zazitkyzpardubic.cz je dostupná na stránkách www.zazitkyzpardubic.cz, na oficiálních stránkách partnerských firem a na internetových stránkách partnerů zapojených do partnerského programu.
3. Předmětem smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem je závazek Provozovatele zajistit dodání objednaných služeb a závazek Uživatele zaplatit Provozovateli za poskytnutí těchto služeb cenu podle aktuálního ceníku Provozovatele, který je k dispozici na webových stránkách www.zazitkyzpardubic.cz

Specifikace Služby, cena Služby, podmínky poskytování Služby
1. Objednávka na zakoupení certifikátu představuje návrh uživatele na uzavření smlouvy o koupi certifikátu (dále jen jako „kupní smlouva“) specifikovaného v objednávce.
2. Po přijetí objednávky pomocí internetové aplikace bude uživatel kontaktován na email, kam mu bude zaslán certifikát spolu s unikátním kódem, na základě kterého si může vyzvednout zaplacenou službu, či produkt.
3. Provozovatel služby si při porušení podmínek vyhrazuje právo vyřadit kterékoliv uživatele z databáze a tím tomuto uživateli zamezit jakékoliv další objednávky.
Porušením podmínek se rozumí zejména:
a. Objednávky provedené na fiktivní adresu
b. Objednávky, které si uživatel následně není ochoten od dodavatele převzít
4. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že provozovatel bude oprávněn zasílat uživateli emailu zprávy, obsahující informace o novinkách, které služba zazitkyzpardubic.cz nabízí, stejně jako informace o ostatních produktech a službách Provozovatele.
5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel služby je oprávněn využívat údaje o jeho chování v aplikaci.
6. Objednané služby budou poskytnuty osobě na základě předložení platného certifikátu, nebo unikátního kódu. Bez předložení platného certifikátu, nebo sdělení unikátního kódu nemá žádná osoba právo na poskytnutí služby.
7. Uživatel, nebo osoba, které má být služba poskytnuta, je povinen seznámit se s obsahem certifikátu, těchto obchodních podmínek i dodatečných informací poskytnutých provozovatelem služby. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb, jsou uvedeny v nabídce služby v internetové aplikaci zazitkyzpardubic.cz. Veškerých služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko.
8. Osoba, která chce službu na základě zakoupeného certifikátu využít, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby. Rezervaci je nutné provést minimálně 14 dnů před samotným dnem čerpáním služby, pokud není uvedeno jinak popisu zakoupené služby. Objednatel i subdodavatel mají právo zrušit termín rezervace nejpozději 4 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby a sjednat náhradní termín v rámci platnosti certifikátu. Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Provozovateli za ni náleží cena v plné výši. Výjimkou je, pokud jde o případ, kdy se osoba nemůže dostavit v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody či vyšší moci. Uživatel je v tom případě povinen sjednat si s Provozovatelem bez zbytečného odkladu náhradní termín a současně je povinen písemně doložit Provozovateli nejpozději do tří pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li, je služba považována za řádně poskytnutou a Provozovateli za ni náleží cena v plné výši.
9. Pokud je uživatel, nebo osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si doprovod osoby starší 18 let a souhlas svého zákonného zástupce. Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta starší 15 let, ale mladší 18 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemá Provozovatel povinnost službu poskytnout; v těchto případech je služba považována za řádně poskytnutou a Provozovateli za ni náleží cena v plné výši.
10. Osoba, která čerpá službu, odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci čerpání služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před čerpáním služby.

Certifikát na odběr zážitku
1. Uživatel je oprávněn objednat u Provozovatele zakoupení Certifikátu. V této objednávce je Objednatel povinen uvést nejméně tyto údaje: Jméno, Příjmení, email a telefon
2. Provozovatel je povinen po zaplacení objednané služby dodat uživateli certifikát, který opravňuje objednanou službu využít. Certifikát musí obsahovat minimálně tyto údaje: název objednané služby, unikátní kód certifikátu, datum, do kterého je certifikát platný. Certifikát, který neobsahuje všechny výše uvedené náležitosti, je neplatný. Dále certifikát obsahuje kontakt na poskytovatele služby, u kterého uživatel nárokuje čerpání služeb. Pomocí tohoto kontaktu uživatel rezervuje termín čerpání služeb, na kterém se shodne s provozovatelem zakoupené služby.
3. Certifikát i dodatečné informace mohou být Uživateli dodány v elektronické podobě (emailem) nebo v tištěné podobě. V objednávce může Uživatel zvolit zaslání certifikátu poštou, v tom případě bude k ceně služby připočten poplatek za balné a poštovné, a to dle aktuálního ceníku Provozovatele, který je k dispozici na webových stránkách www.zazitkyzpardubic.cz.
4. V případě ztráty, odcizení či zničení platného certifikátu je uživatel (případně Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za užití certifikátu neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty. Uživatel (příp. Příjemce) má právo na vydání opisu platného certifikátu, jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Provozovateli řádně a včas písemně ohlášeno. Vydání opisu certifikátu je zpoplatněno částkou 100,- Kč (slovy: sto korun českých).
5. Závazek Provozovatele dodat Uživateli certifikát, tyto obchodní podmínky a dodatečné informace je splněn jejich elektronickým doručením na email uživatele uvedeným v jeho objednávce, nebo předáním při zaplacení v hotovosti. Provozovatel neodpovídá za převzetí zásilky obsahující certifikát neoprávněnou osobou. Uživatel je povinen svým podpisem potvrdit převzetí certifikátu i těchto obchodních podmínek a dodatečných informací při osobním odběru u partnera Provozovatele.
6. Doba platnosti certifikátu je stanovena na certifikátu. Po uplynutí doby platnosti certifikátu již nelze platnost certifikátu prodloužit. Certifikát je po uplynutí doby platnosti neplatný. Uživatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani její části) ani na vydání náhradního Certifikátu.
7. Certifikát je jednorázový a po využití služeb se stává neplatným.
8. Certifikát je volně přenosný na jinou osobu do chvíle čerpání služby, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (tedy Uživatele, nebo Příjemce), přičemž převádějící certifikátu je povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, která byla uzavřena s Provozovatelem.
9. Obsah certifikátu a dodatečných informací odpovídá situaci známé v době vydání těchto dokumentů. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět v případě potřeby změny obou dokumentů. Provozovatel se zároveň zavazuje změny bez zbytečného odkladu oznámit Uživateli. V případě, že změny zásadně ovlivní objednanou službu, její cenu nebo čerpání, má Uživatel právo vybrat si z nabídky Provozovatele jinou službu v nabídce Provozovatele, která odpovídá původní ceně zakoupené služby, nebo má právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Žádost o změnu služby nebo odstoupení od smlouvy je nutné zaslat Provozovateli písemně.

Reklamace
1. Provozovatel služby nezodpovídá za kvalitu, úplnost nebo rychlost dodání objednaného zboží a služeb prostřednictvím služby zazitkyzpardubic.cz
2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav, případně úplné zrušení služby, bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům. Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost, nebo nedostupnost aplikace, ani za případnou ztrátu, či poškození dat uživatelů.

Platnost a účinnost
1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1.11.2013
2. Provozovatelem objednávkového systému zazitkyzpardubic.cz je společnost:

PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA POLABÍ, z.s.
Sídlo společnosti: Palackého třída 250, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 06679331
Telefon: 737 734 449, 602 459 579
E-mail: info@zazitkyzpardubic.cz, info@cinematime.cz

  • 3.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg